2018 йил якуни буйича хисобот

ЭМИТЕНТНИНГ 2018 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

Акциядорлар умумий йиғилиши

07.05.2019

Ҳисоботни тасдиқлаш санаси
1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Quva tumani Rasta savdo kompleksi» aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: «Quva tumani Rasta savdo kompleksi» AJ
Биржа тикерининг номи:*
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Қува тумани, Бустон
Почта манзили: Қува тумани, Бустон
Электрон почта манзили:* quvarastabozor@mail.ru
Расмий веб-сайти:* http:// quvarastabozor.uz
3. БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: «Кишлок курилиш банк» Кува булими
Ҳисоб рақами: 20210000704294681001
МФО: 00 867
4. РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: 1468
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): 204758259
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:
МШТ: 144
КТУТ: 19301767
ХХТУТ: 71270
МҲОБТ: 1730218
5. ЭМИЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: 0,006
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: 0,8
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: 17
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: 0,007
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: 0,005
6. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ
Оддий акциялар бўйича*
бир дона акцияга сўмда: 0
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: 0
Имтиёзли акциялар бўйича*
бир дона акцияга сўмда: 0
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: 0
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*
бир дона қимматли қоғозга сумда: 0
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: 0
7. ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК
Оддий акциялар бўйича*
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0
Имтиёзли акциялар бўйича*
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0
8. КУЗАТУВ КЕНГАШИ, ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ЁКИ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР
Ўзгариш санаси Ф.И.Ш. Лавозими Эмитентнинг қарор қабул қилган органи Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)
қарор қабул қилинган сана вазифага киришиш санаси
1 20.06.2018 20.06.2018 Тошбоев Илхомжон Кузатув кенгаши аъзоси Акциядорлар умумий йигилиши сайланган
2 20.06.2018 20.06.2018 Ёдгоров Абдуллазиз Кузатув кенгаши аъзоси Акциядорлар умумий йигилиши сайланган
3 20.06.2018 20.06.2018 Юлдашев Валижон Кузатув кенгаши аъзоси Акциядорлар умумий йигилиши сайланган
9. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: 0
Қимматли қоғознинг тури: 0
Қимматли қоғозларнинг сони: 0
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: 0
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: 0
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: 0
Жойлаштириш шакли: 0
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: 0
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: 0
10. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР
Муҳим факт номи Муҳим факт рақами Муҳим факт юз берган сана Муҳим факт эълон қилинган сана
1 Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар 08 26.06.2018 27.06.2018
2 Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 06 26.06.2018 28.06.2018
3 Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар 36 26.06.2018 28.06.2018
11

 

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)
Курсаткичлар номи Сатр коди Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
1 2 3 4
Актив
1. Узок муддатли активлар
Асосий воситалар
Бошлангич киймати   (0100,0300) 010 6447522,7 6464518,7
Эскириш суммаси      (0200) 011 19762,3 35172,2
Колдик (баланс) киймати  (сатр.010-011) 012 6427760,4 6429346,5
Номоддий активлар
Бошлангич киймати   (0400) 020
Эскириш суммаси      (0500) 021
Колдик (баланс) киймати  (сатр.020-021) 022 0 0
Узок муддатли инвестициялар жами (сатр.040+050+060+070+080)   шу жумладан 030 0 0
Кимматли когозлар   (0610) 040
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошка узок муддатли инвестициялар  (0690) 080
Урнатилмаган асбоб ускуналар  (0700) 090
Капитал куйилмалар  (0800) 100 426773,7 587318,7
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910,0920,0930,0940) 110
Шундан муддати утгани 111
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 120
1 булим буйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 6854534,1 7016665,2
2. Жорий активлар    
Товар моддий захиралари жами (сатр.150+160+170+180) шу жумладан 140 116155 58274,4
Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600) 150 5468 7213
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) 160
Тайёр махсулот (2800) 170 0 0
Товарлар (2900дан 2980 нинг айирмаси) 180 110687 51061,4
Келгуси давр харажатлари (3100) 190
Кечиктирилган харажатлар  (3200) 200
Дебиторлар,  жами (сатр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 89831 100623
Шундан муддати утгани 211
Харидор ва бюрмачиларнинг карзи (4000дан 4900 нинг айирмаси) 220 18289
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) 230
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) 240 0 0
Ходимларга берилган бунаклар (4200) 250 0 0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) 260 3737,7 11824
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлар (4400) 270 14328,9 1673
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлар (4500) 280 2222 0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) 290
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи  (4700) 300 52556,3 56456
Бошка дебиторлик карзлари (4800) 310 16986,5 12381
Пул маблаглари, жами (сатр 330+340+350+360) шу жумладан 320 333,5 1535,4
Кассадаги пул маблаглари (5000) 330
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари  (5100) 340 333,5 1535,4
Чет эл валютасидаги пул маблаглари      (5200) 350
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) 360
Киска муддатли инвестициялар (5800) 370
Бошка жорий активлар   (5900) 380
2 булим буйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) 390 206319,9 160432,8
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390) 400 7060854,0 7177098,0
Курсаткичлар номи Сатр коди Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
1 2 3 4
Пассив
1. Уз маблаглари манбалари
Устав капитали       (8300) 410 6431764 6431764
Кушилган капитал   (8400) 420 0 0
Резерв капитали      (8500) 430 15403,1 63088,9
Сотиб олинган хусусий акциялар  (8600) 440 0 0
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) 450 37107 39169,5
Максадли тушимлар       (8800) 460 436976,4 443511
Келгуси давр харажатлари ва туловлар учун захиралар  (8900) 470
1 Булим буйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 6921250,5 6977533,4
2 Мажбуриятлар  
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0 0
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр 500+520+540+560+590) 491 0 0
шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари 492
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) 500
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) 510
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) 520
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) 530
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) 550
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) 560
Узок муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) 580
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар ( 7900) 590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 139604 199565
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 76892 154421
шундан: муддати утган жорий  кредиторлик карзлари 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга  карз (6000) 610 0 0
Ажратилган булинмаларга  карз (6110) 620    
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга  карз (6120) 630 2205 11335
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) 640    
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650    
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) 660    
Олинган бунаклар      (6300) 670 22627 22627
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) 680 1090,2 2481,3
Сугурта буйича карз  (6510) 690 2744 3149,8
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) 700 3804,8 2387,7
Таъсисчиларга булган карзлар  (6600) 710 0 0
Мехнатга хак тулаш буйича карз   (6700) 720 25474 24172
Киска муддатли банк кредитлари   (6810) 730 62711,7 45144
Киска муддатли карзлар   (6820,6830,6840) 740    
Узок муддатли мажбуриятлар жарий кисми  (6950) 750    
Бошка кредиторлик карзлар (6950дан ташкари 6900) 760 18947 88268
2 булим буйича жами (сатр.490+600) 770 139604 199565
Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770) 780 7060854 7177098
12. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)
 

Сатр раками Ўтган йилнинг шу даврида Хисобот даврида
Кўрсаткичларнинг номи N строки За соответствующий период За отчетный период
Наименование показателя прошлого года
Даромадлар Харажатлар Даромадлар Харажатлар
(фойда) (зарар) (фойда) (зарар)
Доходы Расходы Доходы Расходы
(прибыль) (убытки) (прибыль) (убытки)
1 2 3 4 5 6
Махсулот (иш, хизмат) сотишдан тушган тушум 10 510553,5 х 582502,7 х
Сотилган махсулот (иш, хизмат) ларнинг ишлаб чикариш таннархи 20 х   х  
Махсулот (иш, хизмат) ларни сотишдан олинган соф тушум (010-020 30 510553,5   582502,7  
30
Давр харажатлари Жами ( сатр 050-060-070-080) шу жумладан 40 х 228344,5 х 255051,1
40
Сотиш харажатлари 50 х   х  
Расходы по реализации
Маъмурий харажатлар 60 х 207359,6 х 223524,7
70 х 20984,9 х 31526,4
Бошка операцион харажатлар
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари          
80
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлар 90        
  х х
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)   282209   327451,6  
 ( сатр 030-040-090 ) 100
 
Молиявий фаолиятининг даромадлари. Жами ( сатр 120-130-140-150-160 ) шу жумладан 110        
110 х х
Бошка олинган дивидендлар 120   х   х
    0    
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130
Узок муддатли ижара ( Лизинг) дан даромадлар 140   0   0
Прочие проценты уплаченные и полученные
Валюта курс фарки 150        
Молиявий фаолият бўйича бошка даромадлари         0
160
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари)          
(сатр 180-190-200-210)  шу жумладан 170
Фаизлар шаклидаги харажатлар 180   4540,4   6271,3
Узок муддатли ижара ( Лизинг) харажатлари   0   0  
190
 
Валюта курс фарки 200 х      
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар   х   х  
210
Умум хужалик фаолятининг фойдаси ( зарари) ( сатр 100-110-170)   277668,6   321180,3  
220
 Фавкулотда фойда ва зарарлар   0      
230
  277668,6   321180,3  
Даромад ( фойда ) солигини тулагунга кадар фойда ( зарар) ( сатр 220-230 ) 240
  0 0 0 0
Даромад ( фойда ) солиги 250
  0 240561,6 0 282010,8
Фойда бошка соликлар ва йигимлар 260
  37107   39169,5  
Хисобот даврининг соф фойдаси ( зарари) ( сатр 240-250-260 270
13.
АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Аудиторлик ташкилотининг номи: «Консаудитинформ» МЧЖ
Лицензия берилган сана: 20.02.2008
Лицензия рақами: 00300
Хулоса тури: Ижобий
Аудиторлик хулосаси берилган сана: 22.02.2019
Аудиторлик хулосасининг рақами: 0
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: Туйчиев Шухрат Алиевич
Аудиторлик хулосасининг нусхаси:****
16

 


АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)
Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси Асос (лар) содир этилган сана
1   Кува тумани хокимлиги Фаргона вилояти, Кува

тумани

20 фоиздан ортик акция эгаси 20.06.2018
2 Тошбоев Илхомжон Фаргона вилояти, Фаргона

шахри

Кузатув кенгаши аъзоси 20.06.2018
3 Ёдгоров Абдуллазиз Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 20.06.2018
4 Юлдашев Валижон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 20.06.2018
5 Иминчаев Абдукаюмжон

Абдубаннопович

Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи рахбари 20.06.2018
1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Quva tumani Rasta savdo kompleksi» aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: «Quva tumani Rasta savdo kompleksi» AJ
Биржа тикерининг номи:*  Йўқ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери:  Фарғона вилояти, Қува тумани, Бустон
Почта манзили:   Фарғона вилояти, Қува тумани, Бустон
Электрон почта манзили:* quvarastabozor@mail.ru
Расмий веб-сайти:* http:// quvarastabozor.uz
 

3.

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: Йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 07.05.2019 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 13.05.2019 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Фарғона вилояти, Қува тумани, Бустон жамият мажлислар зали
Умумий йиғилиш кворуми: 67 %
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
Ёқлаш Қарши Бетарафлар
% сони % сони % сони
1.Жамият бошкарувининг 2018 йил якунлари бўйича  хисоботини тасдиқлаш. 100 4309849
2.Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари бўйича  хисоботини тасдиқлаш. 100 4309849
3.Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича аудит хулосаси ва далолатномасини тасдиқлаш. 100 4309849
4. Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича  бухгалтерия баланси молиявий натижасини  фойда ва зарари хисоб варағи ва соф фойдасини тақсимлаш. 100 4309849
5. Жамиятнинг бошкарувининг 2019 йил фаолияти учун бизнес-режасини ва харажатлар сметасини тасдиқлаш. 100 4309849
6.Жамият кузатув кенгаши аъзоларни сайлаш ва фаолиятини рағбатлантириш. 100 4309849
7. Жамиятни тафтиш комиссияси таркибини сайлаш. 100 4309849
8. Жамият бошкарув раиси билан мехнатга ёллаш тўғрисидаги шартномасини тузиш. 100 4309849
9. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти якунларини аудит текширувидан ўтказиш учун аудиторлик хизмати ва унинг хизмат хақини белгилаш. 100 4309849
10.Жамиятнинг кузатув кенгаши ва  бошқаруви томонидан 2018 йил давомида қабул  қилинган қарорлари ва фармойишларини тасдиқлаш. 100 4309849
11.  Акциядорлик жамиятининг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хужалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни маъкуллаш. 100 4309849
12. Коорпаратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича хулосани тасдиқлаш. 100 4309849
 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

 

1..2018 йил якуни бўйича  жамият бошкарув раисининг иш фаолияти якунлари тўғрисидаги  хисоботи тасдиқлансин
2.2018 йил  жамият тафтиш комиссиясининг хисоботи тасдиқлансин.
3.Жамият ташки аудит хулосасини тасдиқлансин.
4.Жамиятнинг бухгалтерия баланси молиявий натижасини  фойда ва зарари хисоб варағини тасдиклаш.  2018 йил якуни буйича олган 39 169 500 сўм соф фойдани 5 фоизи 1 958 475 сум резерв фондига,5 фоизи  1 958 475 сўм рағбатлантириш фондига, 90,0 фоизини  жамиятни ривожлантириш фондига фондига тақсимлаш тасдиқлансин
5. 2019 йил учун тузилган бизнес режаси ва харажатлар сметасини  тасдиқлансин.
6.Жамиятни  кузатув кенгаши аъзолига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин

1.Тошбоев Илхомжон.           Фарғона вилоят бозорлар уюшмаси вакили

2. Ёдгоров Абдуллазиз           Кува туман Хокими вакили

3.  Жўраев  Ярдонжон              Фарғона вилоят бозорлар уюшмаси вакили

Кузатув кенгаши фаолияти билан боглик булган харажатларни қоплаш максадида кузатув кенгаши раисига хар ойда минимал ойлик иш хаққининг 2 баробари микдарида рағбатлантириб борилиши белгилансин.

7.Жамиятни тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар тасдиклансин.

1. Шокиров Музаффар  – Акциядор

2. Абдурахмонов А –        Акциядор

3. Орипов Ж      –                Акциядор

8.Жамият бошкарув раисини мехнатга ёллаш туғрисидаги шартномаси бир йил муддатга узайтирилиши тасдиқлансин.
9. 2019 йил якуни бўйича фаолият якунларини аудит текширувини ўтказиш учун аудиторлик хизмати ва хизмат хақки 400 000 ( Турт юз минг) сум қилиб белгилансин.
10.Жамиятнинг кузатув кенгаши ва  бошқаруви томонидан пул маблагларини тасарруф этилиши билан боғлик булган 2018 йил давомида қабул  қилинган қарорлари тасдиқлансин.
    11.Акциядорлик жамиятининг аффиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни тузилиши тасдиқлансин.
    12.Коорпараратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича хулоса тасдиқлансин.
Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар Овозлар сони
сони тури
1. Тошбоев Илхомжон Фарғона вилоят бозорлар уюшмаси 0 0 4309849
2. Ёдгоров Абдуллазиз Кува тумани хокимлиги 0 0 4309849
3 Жўраев  Ярдонжон Фарғона вилоят бозорлар уюшмаси 0 0 4309849

 

 

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Quva tumani Rasta savdo kompleksi» aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: «Quva tumani Rasta savdo kompleksi» AJ
Биржа тикерининг номи:*  Йўқ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери:  Фарғона вилояти, Қува тумани, Бустон
Почта манзили:   Фарғона вилояти, Қува тумани, Бустон
Электрон почта манзили:* quvarastabozor@mail.ru
Расмий веб-сайти:* http:// quvarastabozor.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 08
Муҳим фактнинг номи: Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар
шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Тегишли акцияларнинг сони ва тури
шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Тегишли акцияларнинг сони ва тури
1. Тошбоев Илхомжон Кузатув кенгаши аъзоси 0 0
2 Ёдгоров Абдуллазиз Кузатув кенгаши аъзоси 0 0
3 Жўраев  Ярдонжон Кузатув кенгаши аъзоси 0 0
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи: Акциядорлар умумий йигилиши
Қарор қабул қилинган сана: 07.05.2019
Баённома тузилган сана: 13.03.2019
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**
Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгаши (тафтиш комиссияси / ижроия органи)нинг таркиби
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Тегишли акцияларнинг сони ва тури
1. Тошбоев Илхомжон Кузатув кенгаши аъзоси 0 0
2 Ёдгоров Абдуллазиз Кузатув кенгаши аъзоси 0 0
3 Жўраев  Ярдонжон Кузатув кенгаши аъзоси 0 0

 

 

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Quva tumani Rasta savdo kompleksi» aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: «Quva tumani Rasta savdo kompleksi» AJ
Биржа тикерининг номи:*  Йўқ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери:  Фарғона вилояти, Қува тумани, Бустон
Почта манзили:   Фарғона вилояти, Қува тумани, Бустон
Электрон почта манзили:* quvarastabozor@mail.ru
Расмий веб-сайти:* http:// quvarastabozor.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 36
Муҳим фактнинг номи: Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар
Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи Аффилланган шахснинг жойлашган ери (почта манзили), яшаш жойи

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Қимматли қоғозларнинг сони (пай, улушларнинг миқдори) Қимматли қоғозларнинг тури Ҳолат тури
Тошбоев Илхомжон Фаргона вилояти Фаргона шахри 0 0 сайланган
Ёдгоров Абдуллазиз Фаргона вилояти  Кува тумани 0 0 сайланган
Жўраев  Ярдонжон Фаргона вилояти  Кува тумани 0 0 сайланган
Эмитент томонидан аффилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгариш киритилган сана:
Аффилланган шахслар рўйхати:
Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи Жойлашган ери (яшаш жойи)

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси Асос(лар) содир этилган сана
1   Кува тумани хокимлиги Фаргона вилояти, Кува

тумани

20 фоиздан ортик акция эгаси 20.06.2018
2 Тошбоев Илхомжон Фаргона вилояти, Фаргона

шахри

Кузатув кенгаши аъзоси 13.05.2019
3 Ёдгоров Абдуллазиз Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 13.05.2019
4 Жўраев  Ярдонжон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 13.05.2019
5 Иминчаев Абдукаюмжон

Абдубаннопович

Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи рахбари 20.06.2018